MIN PROFESSIONELLE BAGGRUND

MIN PROFESSIONELLE BAGGRUND

Jeg har overordnet mere end 40 års erfaring som advokat blandt andet med speciale i national og international søret, erhvervsret og behandling af retssager.

Jeg er student fra Sankt Annæ Gymnasium, København; Sangskolen. Efter at have studeret jura i Danmark og USA, blev jeg candidatus juris fra Københavns Universitet og indledte min karriere som sørets- og procesrets advokat hos Danske Rederes Retsværn/ Assuranceforeningen Skuld i København.

I 1982 indtrådte jeg i advokatfirma Nebelong, Groth-Andersen og Laudrup som søretspartner, og blev samtidig direktør for Shipowners’ Council of Copenhagen og forestod herunder maritimt juridisk arbejde for en gruppe danske rederier.

I 1989 indgik jeg i det ansete advokatfirma Gorrissen Federspiel i København, fortsatte her som direktør for Shipowners’ Council of Copenhagen, og arbejdede samtidig som søretlig- og erhvervsretlig partner i Gorrissen Federspiel indtil 2010. Jeg virkede her blandt andet i en ca. 10 årig periode som præsident for den Danske Søretsforening/ CMI, Danmark og som præsident for den danske afdeling af International Law Association. Jeg sad desuden i Erhvervsministeriets sølovsudvalg og i bestyrelsen for blandt andet flere danske rederier samt underviste og skrev faglige artikler.

Fra 2011 til 2017 har jeg været partner i Hafnia advokatfirma med de samme sagstyper.

Mine arbejdsområder har i årenes løb omfattet et meget stort antal advokatsager med relation til national og international shipping, skibs finansiering, transport, off shore, handel, forsikring og genforsikring.

Jeg har ført et stort antal retssager i Danmark blandt andet for Sø-og Handelsretten, Landsretterne og Højesteret, og jeg har virket som advokat eller dommer i mange voldgiftssager både i ind- og udland, ligesom jeg er medlem af panelet af approberede voldgiftdommere ved Singapore Chamber of Maritime Arbitration.


I 2018 har jeg oprettet og under CVR nr. 32584470 registreret min egen advokatvirksomhed på adressen: Vodroffsvej 2 A, DK-1900 Frederiksberg C; med telefonnummer: 48420141; mob: 20405602; E-mail: alex@laudrups.dk; og web: www.laudrups.dk.

Virksomheden er omfattet af ansvarsforsikring og garantiforsikring tegnet hos HDI GLOBAL SPECIALITY SE, DENMARK. Advokatforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af denne, uanset hvor virket udøves.

Advokatvirksomheden anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/ eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Alex Laudrup er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelsen af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af advokatvirksomheden og/ eller utilfredshed med dennes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/ eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 26, 1306 København K, jf. nærmere på advokatnævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk.

Yderligere skriftlige oplysninger i så henseende kan rekvireres ved henvendelse til advokatkontoret.