MY PROFESSIONAL BACKGROUND

MY PROFESSIONAL BACKGROUND

I have generally more than 40 years of experience as a lawyer specializing in national and international maritime law, commercial law and litigation.

I graduated from Sankt Annæ Gymnasium, Copenhagen. After studying law in Denmark and USA I obtained a Master of Laws degree from the University of Copenhagen and began a career as a shipping- and trial lawyer with Danish Shipownes’ Defence Association/ Skuld, Copenhagen.

In 1982 I joined the lawfirm of Nebelong, Groth-Andersen & Laudrup as a shipping partner and, in parallel, became the managing director of the defence association, Shipowners’ Council of Copenhagen and was thereafter in charge of part of the maritime legal work of a group of Danish shipowners.

In 1989 I entered into the well known lawfirm Gorrissen Federspiel in Copenhagen and continued being the managing director of Shipowners’ Council of Copenhagen, working as a shipping and commercial law partner at Gorrissen Federspiel until 2010.

I also served there as the President of the Danish Maritime Law Association/ Danish branch of CMI and as the Danish President of the International Law Association from 2000 to 2010. I was moreover a member of the Danish Shipping Law Committee under the Ministry of Commerce, as well as a board member inter alia, of a number of shipping companies, and was also lecturing and writing legal books and articles.

During the period from 2011 to 2017 I have been a partner of Hafnia Law Firm of Copenhagen within the same field of activity.

My practice encompasses all matters relating to national and international shipping, ship financing, transport, off shore, trade, insurance and reinsurance. I have litigated numerous of cases inter alia, before the Maritime and Commercial High Court, the Appeal Courts and the Supreme Court of Denmark. I have also served as lawyer or arbitrator in many arbitration disputes inside or outside Denmark and is a member of the Singapore Chamber of Maritime Arbitrators.

In 2018 I have established my own lawfirm dealing with special cases and tasks within my subject areas, accepting also nominations as arbitrator both inside and outside Denmark.

In 2018 I established and under CVR no. 32584470 registered my own law firm at the address: Vodroffsvej 2A, DK-1900 Frederiksberg C; with telephone number: 48420141; mob: 20405602; E-mail: alex@laudrups.dk; and web: www.laudrups.dk.

The firm is regulated by the Law Society`s supervision- and disciplinary system, and by the rules on good professional behavior as set out in the Administration of Justice Act, Section 126. Moreover the rules at to professional ethical behavior applies. The rules which specifically applies to the profession as a lawyer can be found at the homepage of the Law Society, www.advokatsamfundet.dk.

In case of a dispute as to the fees charged by the law firm and/ or in respect of discontentedness with the lawyers behavior, the client may make a complaint to the Board of the Law Society ,Kronprinsessegade 26, 1306 Copenhagen K, as futher provided for at the relevant homepage, www. advokatnævnet.dk.

MIN PROFESSIONELLE BAGGRUND

MIN PROFESSIONELLE BAGGRUND

Jeg har overordnet mere end 40 års erfaring som advokat blandt andet med speciale i national og international søret, erhvervsret og behandling af retssager.

Jeg er student fra Sankt Annæ Gymnasium, København; Sangskolen. Efter at have studeret jura i Danmark og USA, blev jeg candidatus juris fra Københavns Universitet og indledte min karriere som sørets- og procesrets advokat hos Danske Rederes Retsværn/ Assuranceforeningen Skuld i København.

I 1982 indtrådte jeg i advokatfirma Nebelong, Groth-Andersen og Laudrup som søretspartner, og blev samtidig direktør for Shipowners’ Council of Copenhagen og forestod herunder maritimt juridisk arbejde for en gruppe danske rederier.

I 1989 indgik jeg i det ansete advokatfirma Gorrissen Federspiel i København, fortsatte her som direktør for Shipowners’ Council of Copenhagen, og arbejdede samtidig som søretlig- og erhvervsretlig partner i Gorrissen Federspiel indtil 2010. Jeg virkede her blandt andet i en ca. 10 årig periode som præsident for den Danske Søretsforening/ CMI, Danmark og som præsident for den danske afdeling af International Law Association. Jeg sad desuden i Erhvervsministeriets sølovsudvalg og i bestyrelsen for blandt andet flere danske rederier samt underviste og skrev faglige artikler.

Fra 2011 til 2017 har jeg været partner i Hafnia advokatfirma med de samme sagstyper.

Mine arbejdsområder har i årenes løb omfattet et meget stort antal advokatsager med relation til national og international shipping, skibs finansiering, transport, off shore, handel, forsikring og genforsikring.

Jeg har ført et stort antal retssager i Danmark blandt andet for Sø-og Handelsretten, Landsretterne og Højesteret, og jeg har virket som advokat eller dommer i mange voldgiftssager både i ind- og udland, ligesom jeg er medlem af panelet af approberede voldgiftdommere ved Singapore Chamber of Maritime Arbitration.


I 2018 har jeg oprettet og under CVR nr. 32584470 registreret min egen advokatvirksomhed på adressen: Vodroffsvej 2 A, DK-1900 Frederiksberg C; med telefonnummer: 48420141; mob: 20405602; E-mail: alex@laudrups.dk; og web: www.laudrups.dk.

Virksomheden er omfattet af ansvarsforsikring og garantiforsikring tegnet hos HDI GLOBAL SPECIALITY SE, DENMARK. Advokatforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af denne, uanset hvor virket udøves.

Advokatvirksomheden anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/ eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Alex Laudrup er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelsen af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af advokatvirksomheden og/ eller utilfredshed med dennes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/ eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 26, 1306 København K, jf. nærmere på advokatnævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk.

Yderligere skriftlige oplysninger i så henseende kan rekvireres ved henvendelse til advokatkontoret.